MASTERATUL DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARIAT

CURSURI 

PLAN

CONFERINŢA TRAS.RE.P

REVISTA TRANSLATION STUDIES

PERSONAL ACADEMIC

                     

Studiile universitare de masterat Traducere şi intepretariat, cu predare în limba engleză, organizate de Catedra de limba şi literatura engleză din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, au ca scop calificarea superioară a absolvenţilor în profesia de traducător şi interpret în contextul solicitărilor tot mai numeroase pe piaţa muncii şi al necesităţii armonizării cu standardele impuse de Uniunea Europeană pentru această profesie.

Pe lângă aprofundarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în cadrul programului de studii de licenţă, în domeniul teoriei şi practicii traducerii, acest program de studii de master asigură obţinerea unor competenţe speciale în domeniul traducerii şi interpretariatului (interpretare simultană şi consecutivă), având în vedere cererea pe piaţa muncii atât în spaţiul regional şi naţional cât şi în cel european.

             I. Misiune didactică

           1. Specializarea absolvenţilor, a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar sau universitar şi a altor categorii socio-profesionale în domeniul traductologiei şi interpretariatului;

          2. Formarea de traducători pentru următoarele domenii:

      a. discurs literar;

      b. teatru şi film;

      c. limbaje funcţionale (specializate): lingvistică, eseistică şi critică literară, studii culturale, istorie, geografie, filosofie, teologie, economie, jurnalism, administraţie publică, juridic, politic, militar, medical, ştiinţe şi tehnologii, afaceri, etc.;

      d. documentaţie în vederea elaborării unor proiecte de cercetare ştiinţifică şi a unor contracte/ granturi.

          3. Formarea de interpreţi (interpretare simultană şi consecutivă, ex. pentru conferinţe, etc.).

          4. Formarea de redactori de carte la diverse edituri locale şi naţionale.

 Misiunea didactică a programului de studii master Traducere şi intepretariat se realizează prin activităţile desfăşurate pe parcursul celor patru semestre în cadrul modulelor de curs şi seminar conform planului de învăţământ.

 

Obiectivele generale ale acestui program de studii master vizează:

1. alinierea programului de studii la orientările actuale europene şi compatibilizarea cu programele de studii din centrele universitare ale spaţiului european;

2. familiarizarea cursanţilor cu standardelor impuse de Uniunea Europeană pentru profesia de traducător şi interpret;

3. creşterea mobilităţii studenţilor în cadrul programelor internaţionale (ex. Socrates – Erasmus);

4. sprijinirea cadrelor didactice în vederea efectuării unor stagii de pregătire, perfecţionare şi cercetare la universităţi partenere din ţară şi din spaţiul european;

5. extinderea şi stabilirea de parteneriate externe cu universităţi şi instituţii culturale din spaţiul european;

6. dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu instituţii şi firme de prestigiu din municipiul şi judeţul Galaţi, precum şi municipii şi judeţe limitrofe;

7. dezvoltarea următoarelor competenţe:

            - traducerea textului literar şi a textului specializat;

            - interpretarea simultană şi consecutivă;

            - însuşirea tehnicilor de elaborare a unor proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale, a unor contracte/ granturi, etc.;

            - însuşirea tehnicilor de corectare şi rescriere precum şi a practicilor actuale ale editării textului;

            - dobândirea de abilităţi în folosirea noilor tehnologii ale informaticii şi a practicilor de traducere asistată de calculator.

 Obiectivele specifice vizează:

            - însuşirea noţiunilor de traductologie, interpretariat, interculturalitate, gramatică contrastivă, lexicologie şi lexicografie;

            - dezvoltarea capacităţii de sinteză, de triere şi prelucrare a informaţiei atât în traducerea scrisă cât şi în traducerea orală;

            - aplicarea tehnicilor lexicografice în vederea elaborării de baze de date, glosare, dicţionare bilingve în domenii care vizează temele de cercetare cuprinse în planul strategic de cercetare ştiinţifică pe termen scurt, mediu şi lung al Catedrei de limba şi literatura engleză şi al Centrului de Cercetare Cercetare de interfaţă a textului original şi tradus. Dimensiuni cognitive şi comunicaţionale ale mesajului (CITLIT).


  II. Cercetare ştiinţifică

          1. Realizarea cercetării fundamentale şi aplicative pe direcţiile:

            a. traducere şi interpretariat;

            b. terminologii, lexicologie contrastivă;

            c. analiza discursului.

            2. Publicarea unor volume, cărţi de autor, studii, articole pe teme de traductologie şi interpretariat în cadrul programului de studii master şi al Centrului de cercetare Cercetare de interfaţă a textului original şi tradus. Dimensiuni cognitive şi comunicaţionale ale mesajului(CITLIT);

            3. Îmbinarea cercetărilor teoretice şi aplicaţiilor practice prin editarea unor îndrumare de traduceri, manuale şi culegeri (destinate unui public ţintă bine determinat: studenţi, masteranzi, traducători începători).

            4. Realizarea şi publicarea unor traduceri de texte literare (roman, nuvelă, teatru) în ediţii bilingve.

            5. Desfăşurarea unor activităţi practice de lexicografie şi lexicologie comparată:

            a. Elaborarea unor volume de terminologii specializate (glosare, lexicoane; ex. Lexicon de terminologie culinară englez - român);

            b. Elaborarea unor dicţionare (ex. Dicţionar de verbe, substantive, adjective şi expresii cu prepoziţii, Dicţionar tematic de idiomuri englez - român, Dicţionar de termeni SF);

            c. Reactualizarea unor dicţionare (ex. Dicţionar de anglicisme).

            6. Realizarea şi reactualizarea unor bănci de date (istoria traducerilor, bibliografii, terminologii, subiecte tematice, etc.)

            7. Organizarea de conferinţe pe teme de traductologie şi interpretariat cu participarea studenţilor masteranzi finalizate prin publicarea lucrărilor în volum (în urma selectării lucrărilor de către referenţii ştiinţifici şi consiliul editorial) în cadrul proiectelor de cercetare finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.